Teleprend

YEGy vitorláskikötő-teleprend

1.1 A YEGy – alapszabályával összhangban a rendszeres pihenés, sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, és az ilyen igények felkeltése, a társadalmi öntevénykenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott szervezet.
Telephely: A gyenesdiási vitorlás kikötő.

1.2 A YEGy az 1989. évi II. törvénypont és a PTK idevonatkozó szabályainak betartásával és betartatásával működik. Ennek megfelelően a YEGy területén a tagok és a bérlők csak kizárólag a YEGy hozzájárulásával folytathatnak üzleti tevékenységet.

1.3 Ezen teleprendben foglaltak betartását – beleértve a személyek azonosságának megállapítását is – a vezetőség, vagy annak meghatalmazottja jogosult ellenőrizni.

1.4 A teleprendben foglaltak megtartása minden ott tartózkodóra nézve kötelező. A teleprend megszegői ellen – amennyiben azok a YEGy tagjai vagy azok felelősség vállalásával tartózkodnak a telepen – a közgyűlés illetve a vezetőség előterjesztésére fegyelmi vizsgálat indítható. A fegyelmi bizottság döntésétől függően az elkövetők figyelmeztetésben, vagy telephasználati illetve, kikötő-használati felfüggesztésben részesülhetnek. Amennyiben teleprend megszegője nem tagja a YEGy-nek – bérlők, vagy azok felelősség vállalásával tartózkodnak a telepen -, úgy a vezetőség saját hatáskörében jogosult dönteni a fegyelmezés formájáról, beleértve rendkívüli szerződés felbontásról is.

A telep üzemeltetési és használati szabályai

2.1 Az Alapszabály szerint meghatározott tagok családtagjaikkal, illetve vendégeikkel együtt jogosultak a kikötő területére belépni, és ott a kikötő létesítményeit az alábbi teleprend betartása mellett, rendeltetésszerűen használni.

2.2 A bérlők, akik a YEGy-től bérelnek hajóhelyet, szintén jogosultak a kikötő területére belépni hozzátartozóikkal illetve vendégeikkel. A hozzátartozói és vendégei viselkedésért a bérlő, mint vendéglátó mind anyagilag, mind erkölcsileg felelősséggel tartozik.

2.3 A telep használatáért járó megállapított díjakat előre kell fizetni, esetleges utólagos elszámolással. A telephasználatot a díj megfizetésének hitelérdemlő igazolása nélkül megkezdeni tilos!

2.4 Viharállapotban vagy viharveszélyben a telepen menedéket kereső hajók a viharállapot megszűntéig térítésmentesen, azt követően a szokásos megállapított napidíj megfizetése mellett vehetik igénybe a kikötőt, ha van kiadható szabad hely.

2.5 A tagok és bérlők a YEGy vezetőségével egyeztetett, illetve a vezetőség által meghatározott hajóhelyet vehetik igénybe. Az átutazó vitorlázók elsősorban a déli partfal mellett köthetnek ki, illetve az adott időpontban üres hajóhelyeket vehetik igénybe a kikötőmester utasítása szerint.

2.6 A Kikötő területén keletkező hulladékokat és szemetet a kikötőben lévő konténer szemétgyűjtőben kell elhelyezni. Esetlegesen keletkező veszélyes hulladékot csak az erre vonatkozó szabályok szerint szabad tárolni.

2.7 Tüzet gyújtani – tűzvédelmi előírások betartása mellett is – csak a kijelölt tűzrakó helyeken lehet. A kikötőben mindenkinek úgy kell viselkedni, hogy mások nyugalmát ne zavarja. Különösen este 20.30 és reggel 08.00 óra között mindennemű hangoskodást kerülni kell. Ez alól kivételt képeznek a vezetőség által rendezett vagy engedélyezett közös YEGy rendezvények, amelyek időpontját előzetesen a hirdető táblán kell meghirdetni.

2.8 A kikötő és a telep területén kutya, macska és egyéb háziállatok csak engedéllyel tarthatók.

2.9 Az igénybevevők a személygépkocsikat csak a kijelölt parkolóhelyen tarthatják. A partfal melletti úton, csak a ki-be rakodás illetve folyamatos jelenléttel tarthatók a gépkocsik. A hajóval való kiutazás előtt a parkolóhelyre kell beállni. Kikötő területén a gépjárművek számára megengedett legnagyobb sebesség 5km/h.

2.10 A kikötő területén 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhat.

2.11 Úszni nem tudó személy vízközelben csak úszóövvel vagy mentőövvel tartózkodhat

2.12 A kikötőben fürödni ,vagy horgászni szigorúan tilos !

2.13 A közös létesítmények állagának megóvásáért, a tisztaságért, a telepen tartózkodók egyénileg, illetve csoportok esetén a vendéglátók a felelősek. A létesítményekben, berendezésekben gondatlanságból, nem rendeltetésszerű használat miatt keletkező kárt, a kárt okozó köteles megtéríteni.

2.14 A kikötőben az általános őrzés biztosított, de a telep területén pénzt, értéket mindenki csak saját felelősségére tarthat. A YEGy az ezekben keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal.

2.15 A kikötő üzemszerű nyitvatartási ideje: április1-től november 1-ig tart.

A kikötő használatának szabályai

3.1 Hajózási hatóság által engedélyezett és meghirdetett kikötőrend, mely jóváhagyás után a teleprend részét képezi

3.2 Villamos szerszámok használata, akkumulátorok töltése a kialakított áramcsatlakozó helyeken lehetséges, a biztonságtechnikai előírások betartása mellett. A telep területén beleértve a kikötői létesítményeket is, poggyászt, felszerelést, anyagokat, mindenki úgy köteles elhelyezni még ideiglenesen is, hogy az ne akadályozza a telepen belüli közlekedést, vagy a hajók mozgását.

Téli hajótárolás rendje

4.1 A hajók vízre tétele és vízből történő kivétele, a vezetőség által meghatározott időpontokban és engedélyével történik, a kikötőmester aktív közreműködése mellett. A partfal-használati díjat előzetesen kell befizetni.

4.2 A hajók téli tárolásának rendjét a hajók parton való elhelyezését a vezetőség határozza meg, minden hajó számára a tulajdonos köteles biztonságos, keréken mozgatható tárolóeszközt biztosítani.

4.3 A hajók vízre tétele után saját tároló eszközét, tároló állványát, utánfutóját mindenki maga szállítja el a kijelölt nyári tárolóhelyre és a téli tárolóhelyét köteles rendbe tenni.

4.4 A hajók téli- tavaszi karbantartása során ügyelni kell arra, hogy a többi hajóban és a kikötő létesítményeiben ne keletkezzen kár. A karbantartás során használt szerszámok és anyagok tárolásánál, használatánál körültekintően, azok tulajdonságának megfelelően kell eljárni. A keletkező hulladékok eltávolításáról és szabályszerű megsemmisítésről mindenki maga gondoskodik.

4.5 A hajókon a szokásos karbantartási munkákon kívül csak előzetes engedély alapján végezhetők egyéb munkák.

Tűzrendészeti és munkavédelmi utasítás

5.1 A telep műszaki, ipari berendezéseit csak azok kezelésére kioktatott személyek üzemeltethetik.

5.2 Az elektromos energia igénybevételekor az érintésvédelmi szabályokat be kell tartani, az energiavételezés megszűnésekor az áramtalanításról gondoskodni kell.

5.3 Áram alatti vezetéken, berendezésen javítás nem végezhető.

5.4 Az elektromos berendezéseken átalakítást, biztosíték-cserét csak szakember végezheti a vezetőség megrendelése alapján.

5.5 A hajókon javítási munka csak a kijelölt helyen, a kötelező gondosság betartása mellett végezhető.

5.6 A szakszerűtlen munkavégzésből, hajótárolásból, hajó- illetve anyagmozgatásból eredő balesetekért, károkért a felelősség az elkövetőt terheli.

5.7 A hajók javításánál tűzveszélyes anyagokat csak jól zárható fém kannában, a munkavégzéshez szükséges mennyiségben a biztonsági távolságok és szabályok betartása mellett lehet használni. A tűzveszélyes anyagokkal végzett munkák közben a munkaterületen a dohányzás és a nyílt láng használata tilos! Ezt külön táblával jelezni kell. Tűzveszélyes munkavégzéséhez oltóanyagról, tűzoltó készülékről a munkát végző köteles gondoskodni.

5.8 Tűzveszélyes anyagot a telepen tárolni tilos! A telepen gázüzemű készülékek, PB palackok használata csak előzetes engedély birtokában lehetséges.

Ezen teleprend 2003. feb. 1-től érvényes, közgyűlés által jóváhagyva.